چگونه به نویسنده تاثیرگذار تبدیل شویم؟

4( 4 نقد و بررسی )
2 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
History of Writing 00:45:00
Writing Systems Introduction 00:55:00
Section 2: Types of Systems
Neolithic writing رایگان 00:40:00
Logographies 00:30:00
Writing Alphabets 00:20:00
Section 3: Composition
Writing Composition 00:30:00
Creation of written information 00:45:00
Final Quiz 00:05:00
شرکت در دوره
  • خصوصی
  • 90 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره
2 دانشجو ثبت نام کرده

    Top Rated Course

    Course Reviews

    X